Salarisadministratie

Het verwerken van salaris gaat verder dan alleen het verwerken van de maandelijkse salarisstroken. Als ondernemer krijgt u ook te maken met loonbelasting, sociale verzekeringen, arbeidsrecht en verzuim. Liever heeft u hier zo weinig mogelijk zorg van en wilt u dat deze zaken voor uw personeel goed geregeld zijn. Wij nemen graag deze taak op ons en zorgen dat alles goed voor u geregeld is.

Arbeidsrecht
Het arbeidsrecht is het geheel van regels dat van toepassing is op de juridische verhouding tussen de werkgever en de werknemer. Het uitgangspunt is dat een werkgever en werknemer over allerlei zaken zelf afspraken kunnen maken. Wanneer er onderling geen afspraken worden gemaakt, gelden algemene regels. Voor bepaalde zaken gelden echter altijd de wettelijke regels, ongeacht wat werkgever en werknemer onderling met elkaar afspreken.

Ontslagrecht (Wet werk en zekerheid)
Per 1 juli 2015 gaan de nieuwe regels in rondom het ontslagrecht. Deze regels worden opgenomen in de Wet werk en zekerheid (Wwz). De doelstellingen van deze nieuwe wet zijn:

  • Einde aan excessieve ontslagvergoedingen
  • Versterking positie flexwerker
  • Stroomlijning ontslagregels

De ontslagvergoeding wordt een transitievergoeding. Werknemers krijgen na een arbeidsovereenkomst van tenminste twee jaar recht op deze vergoeding. Dit kan gebruikt worden voor scholing of om over te stappen naar een andere baan of een ander beroep.
De positie van de flexwerker wordt versterkt door ze eerder door te laten stromen naar een vast contract. Ze kunnen straks eerder aanspraak maken op een vast contract: na twee jaar in plaats van drie jaar.

Loonkostensubsidie
Per 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Deze wet heeft als doel om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking  in een normale baan te laten functioneren. Voor mensen die niet zelfstandig het volledige minimumloon kunnen verdienen, kan de werkgever loonkostensubsidie aanvragen. Deze subsidie is een compensatie voor het feit dat de werknemer een verminderd arbeidsvermogen heeft. De loonkostensubsidie is het verschil tussen de loonwaarde van de werknemer en het wettelijk minimum loon.

Print Friendly, PDF & Email