Verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning in 2017

   

  

Ingaande 2017 wordt het (weer) mogelijk om vrij van schenkbelasting eenmalig tot maximaal € 100.000 te schenken aan iemand tussen de 18 en de 40 jaar, mits dat geld gebruikt wordt voor diens eigen woning, zoals aankoop, onderhoud en aflossing.

 

Kenmerken van de regeling:

 • Dezelfde schenker en verkrijger mogen in hun leven slechts éénmaal gebruik maken van de verhoogde vrijstelling van schenkbelasting.
 • Niet beperkt tot ouder-kindrelatie; iedereen mag schenken.
 • Er geldt wel een leeftijdsgrens; de verkrijger moet tussen de 18 en de 40 jaar oud zijn.
  De maximale vrijstelling van € 100.000 mag vrijelijk over drie achtereenvolgende jaren worden gespreid.
 • Om de vrijstelling van schenkbelasting te krijgen moet er aangifte schenkbelasting gedaan worden. 
 • De vrijstelling wordt alleen verleend als de schenking wordt gedaan onder opschortende of ontbindende voorwaarde. Er zal dus een schenkingsovereenkomst opgesteld moeten worden waarin die voorwaarden vastgelegd zijn. Mogelijk wordt dit vereiste nog afgeschaft.
 • Met ingang van 2010 is de structureel verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning ingevoerd. In 2014 is iedereen in de gelegenheid gesteld om de in eerdere jaren benutte structurele vrijstelling eenmalig aan te vullen tot € 100.000. Bij gebruik van de verhoogde schenkingsvrijstelling in de jaren 2010 t/m 2014 –ook indien slechts voor een deel-  is in 2017 geen verhoging meer mogelijk.

Overgangsregeling

 • In 2015 en 2016 bestaat de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling tot € 100.000 voor de eigen woning niet meer, alleen nog de structurele van € 53.016 (2016). Alleen voor ouders-kinderen geldt dat als zij in 2015 of 2016 gebruik hebben gemaakt van de verhoogde vrijstelling, zij dat in 2017 nog mogen aanvullen tot maximaal € 46.984. Uiteraard mag het totaal van de tussen hen toegepaste verhoogde vrijstellingen niet uitkomen boven de € 100.000.
 • Voor ouders-kinderen die vóór 2010 de algemene verhoogde schenkingsvrijstelling voor kinderen van 18 t/m 34 jr. hebben benut en daarna geen beroep meer hebben gedaan op een verhoogde vrijstelling, geldt in 2017 een verhoogde vrijstelling van maximaal  € 27.567.
  TIP: Door in 2016 nog een belastingvrije schenking voor de eigen woning te doen van maximaal € 27.570 kan in 2017 en 2018 nog de vrijstelling van maximaal € 46.984 benut worden.

Attentiepunt
Van belang is de eigendomsverhouding van de woning. Indien er geen sprake is van huwelijksgoederengemeenschap geldt de vrijstelling schenkbelasting alleen voor het deel van woning waarvan het kind eigenaar is.

 

Wilt u weten wat voor u mogelijk is, dan kunt u altijd contact met ons opnemen voor een passend advies.